Bieżące doradztwo podatkowe

W zakresie naszych usług oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.

Naszym celem jest wskazanie prawidłowych, optymalnych rozwiązań.

W zależności od potrzeb i oczekiwań nasza usługa może polegać na:

 • przygotowaniu opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego lub
 • bezpośredniej usługi doradztwa podatkowego w formie konsultacji telefonicznej, informacji przesyłanych pocztą mailową lub spotkań konsultacyjnych.

Nasza oferta może obejmować następujące obszary:

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów;
 • pomoc w podatkowej kwalifikacji wydatków ponoszonych z tytułu działań reklamowych, szkoleniowych i promocyjnych;
 • określenie optymalnych zasad amortyzacji podatkowej;
 • konsekwencje podatkowe w zakresie planowanych lub dokonanych transakcji gospodarczych;
 • analiza możliwości wykorzystania straty podatkowej;
 • analiza podatkowa konsekwencji transferu środków do podmiotów zagranicznych;
 • doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analiza prawno-podatkowych skutków nabywania/zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • pomoc w przygotowaniu i obliczaniu zobowiązań podatkowych w zeznaniach podatkowych.
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS

 • opracowywanie najbardziej efektywnych, pod względem obciążeń podatkowych i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych systemu wynagrodzeń menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych i pracowników;
 • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych;
 • sporządzanie zeznań podatkowych osób uzyskujących dochody za granicą i analiza zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • planowanie rozliczeń podatkowych dla cudzoziemców;
 • pomoc w przygotowaniu cudzoziemców, dyrektorów oraz pracowników do kontroli podatkowych/skarbowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.
 • analiza podatkowych konsekwencji wykorzystania mienia pracodawcy do celów prywatnych pracowników;
 • projektowanie efektywnych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • analiza podatkowych aspektów relokacji międzynarodowej pracowników;
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

Podatki pośrednie (VAT i akcyza )

 • bieżące doradztwo ukierunkowane na prawidłowość rozliczeń VAT, akcyzy oraz ceł;
 • pomoc i doradztwo związane z zagadnieniami europejskiego VAT (pomoc 
w dostosowaniu działalności do przepisów Unii Europejskiej, pomoc w rozliczaniu podatku VAT w innych krajach Unii);
 • asystę oraz konsultacje z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT 
i akcyzy;
 • analizę obowiązujących umów;
 • ocenę podatkową przyszłych umów, na etapie ich negocjacji oraz pomoc 
w przygotowaniu projektów nowych umów;
 • opracowywanie i implementację struktur minimalizujących ryzyko w zakresie VAT 
i akcyzy w kraju oraz poza jego granicami (w tym, w szczególności w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych) oraz optymalizacja struktur już istniejących;
 • konsultacje oraz asystę w uzyskaniu pozwoleń na nabywanie towarów jako zarejestrowany handlowiec, jak również pozwoleń na prowadzenie składu podatkowego;
 • doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców na podstawie Ósmej oraz Trzynastej Dyrektywy;
 • konsultacje i asystę przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT
 • rejestracja dla celów podatku VAT, przygotowanie i prowadzenie ewidencji VAT, przygotowywanie deklaracji VAT, Informacji Podsumowujących oraz deklaracji Intrastat:
 • prowadzenie rejestrów VAT dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów polskiego VAT;
 • konsekwencje w zakresie podatku VAT planowanych lub dokonanych transakcji gospodarczych;
 • analiza polskich regulacji pod kątem ich zgodności z przepisami prawa wspólnotowego;
 • prawidłowe określenie stawek VAT dla czynności opodatkowanych;
 • analiza prawidłowości rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego;VAT;
 • asysta podmiotom zagranicznym w procesie zwrotu VAT z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium Polski;
 • rejestracja międzynarodowych i krajowych podmiotów dla celów;
 • planowanie alokacji czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT w celu optymalnej kalkulacji współczynnika (proporcji);
 • zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego;
 • Analiza prawidłowości poszczególnych rozwiązań prawa akcyzowego ( m. In. Składu podatkowego, procedury zawieszenia poboru podatku);
 • Reprezentacja naszych Klientów w kontaktach z organami celnymi;
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie statusu AEO.

Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC)

 • Analiza oraz optymalizacja rozliczeń dotyczących podatków lokalnych w szczególności podatku od nieruchomości oraz od środków transportu;
 • analiza ex ante i ex post umów ( w tym, w szczególności noszących znamiona nie nazwanych) oraz innych czynności cywilnoprawnych po kątem powstania obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od spadków i darowizn

 • optymalizowanie obciążeń podatkowych wiążących się z przyrostem majątku;
 • prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń nabytego majątku, w tym od osób prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko lub jako wspólnik w spółce cywilnej lub handlowej spółce cywilnej;
 • wskazywanie możliwości skorzystania z ulg i zwolnień z podatku;
 • pomoc w rozliczeniu się ze spadku lub darowizny przed organem podatkowym.

W poszczególnych zakładkach znajdą Państwo dokładne informacje na temat świadczonych usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub wysłania zapytania drogą mailową lub poprzez zakładkę e-doradca.