Aktualności

Od stycznia 2018 r. przesyłanie JPK VAT przez mikroprzedsiębiorców jest już obowiązkowe

Oznacza to, że „najmniejsi” podatnicy pierwszy plik będą musieli wysłać najpóźniej do 25.02.2018 r.

Podatnicy VAT, również ci składający deklaracje VAT kwartalnie, będą zobligowani do comiesięcznego przesyłania plików JPK VAT w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK VAT w wyznaczonym terminie będzie mogło skutkować sankcjami karno-skarbowymi.

Podatnicy VAT, niekorzystający na co dzień z usług profesjonalnej pomocy księgowej będą mogli samodzielnie przygotować plik JPK VAT za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Finansów arkusza kalkulacyjnego oraz aplikacji, niemniej jednak duża część mikroprzedsiębiorców z obawy przed błędami będzie zmuszona do skorzystania z profesjonalnej pomocy, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami prowadzonej działalności. Korzyści z plików JPK VAT będą za to odczuwalne po stronie organów podatkowych, które dzięki comiesięcznym plikom JPK VAT będą w stanie w szybszym czasie zidentyfikować nadużycia w VAT.

Wprowadzenie JPK dla mikroprzedsiębiorców na pewno przełoży się na częstsze kontrole tych podmiotów w przyszłości.

Nowe przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT – ustawa o STIR

13.01.2018 r. wchodzi w życie tzw. ustawa o STIR. Nowe regulacje umożliwią organom skarbowym analizowanie wszystkich transakcji bankowych podatników na bieżąco (codziennie). Jeżeli informacje te uzasadnią przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, wówczas obok innych konsekwencji może on zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. Kiedy może to nastąpić, jak się przed tym ustrzec oraz jak przywrócić podatnika do rejestru – na te pytania odpowiada poniższy komentarz praktyczny.

Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana również ustawą o STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), która wejdzie w życie 13.01.2018 r., wprowadza nowe przepisy do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – oraz do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Przepisy te ustanowią nowy system elektronicznego monitorowania wszystkich transakcji bankowych w kraju przez organy skarbowe. Jeżeli organy skarbowe w trakcie takiego monitoringu spostrzegą, że dany przedsiębiorca może mieć związek z oszustwem podatkowym, mogą wyciągnąć wobec niego dolegliwe konsekwencje. W takiej sytuacji niezarejestrowanemu przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji. Jeżeli dany przedsiębiorca zaś jest już zarejestrowany, naczelnik może wykreślić taki podmiot z rejestru podatników VAT.

W tej sytuacji bardzo ważne jest:
– jak ustrzec się przed wykreśleniem z rejestru podatników VAT;
– skąd wiadomo, że doszło do wykreślenia, a jeżeli już nastąpiło, co zrobić?;
– jakie jeszcze środki przysługują podatnikowi?

PIT: 8 tys. zł – tyle od stycznia 2018 r. wynosi kwota wolna od podatku

Sama skala podatkowa nie uległa zmianie. Zmieniła się natomiast wysokość kwoty zmniejszającej podatek.
Zarabiający mniej niż 8 tys. zł rocznie nie zapłacą w 2018 r. podatku dochodowego.
Podatnicy, których dochody będą mieścić się w przedziale od 8 tys. zł do 13 tys. zł, obliczając należny PIT, odliczą 1440 zł pomniejszone proporcjonalnie o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł w dalszym ciągu zostanie utrzymana dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 tys. zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł. Identycznie zatem, jak obecnie, kwota wolna od podatku dla tej grupy podatników wyniesie 3 091 zł.

Dla zarabiających więcej niż 85 528 zł, ale mniej niż 127 tys. zł rocznie, kwota zmniejszająca PIT wyniesie 556 zł 02 gr pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.
Podatnicy, których dochody będą wyższe niż 127 tys. zł rocznie, nie będą mieli prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Omawiane regulacje są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.).

1.01.2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS. Dotychczasowe rachunki nie są już dostępne. Przedsiębiorcy będą opłacać wszystkie składki na jednym przelewie, a każda firma musi je wpłacić na własne, indywidualne konto

Przedsiębiorcy opłacą swoje składki prościej i szybciej. Nie będzie już konieczności zlecenia trzech lub czterech oddzielnych wpłat na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Wystarczy zsumować należności i wszystkie łącznie wpłacić na jednym zwykłym przelewie.

Ważne, aby przy opłacaniu składek w styczniu korzystać z nowego numeru rachunku składkowego, innego dla każdej firmy. Rachunek zawsze zawiera numer identyfikacyjny ZUS 6000 0002 026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to numer NIP płatnika.
Nowy numer rachunku składkowego dostały także firmy, które już nie działają, ale mają zadłużenie na koncie w ZUS.
Jedyne informacje, jakie od 1.01.2018 r. przedsiębiorca musi wpisać na przelewie to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego. Nie trzeba będzie już wpisywać, jakiego okresu dotyczy wpłata. Wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom.

Jeśli ktoś korzystał w banku z opcji stałego zlecenia, to z końcem roku zostało ono anulowane. Trzeba pamiętać o przygotowaniu nowego na indywidualny numer konta.

Wpłaty zlecone po 1.01.2018 r. na stare rachunki będą zwracane, a na koncie ZUS powstanie zaległość.
Przed wysłaniem przelewu należy sprawdzić poprawność numeru rachunku składkowego. Jeśli wpiszesz stary numer konta ZUS, bank nie przyjmie przelewu do realizacji. Jeśli wpiszesz indywidualny numer konta składkowego przypisany do innej osoby, bank zrealizuje przelew, ale na Twoim koncie ZUS odnotuje zaległość.

PIT: W 2018 r. nie będzie już możliwości rozliczenia PIT przez pracodawcę. Każdy podatnik musi sam zadbać o rozliczenie podatku za poprzedni rok. Ma na to czas do końca kwietnia

Do tej pory osoby, które były zatrudnione tylko w jednym miejscu pracy i nie uzyskiwały innych dochodów (oraz nie korzystały z ulg i odliczeń, nie rozliczały się z małżonkiem), mogły skorzystać z rozliczenia PIT przez pracodawcę. Wystarczyło, że do 10 stycznia pracownik złożył w firmie odpowiedni wniosek (oświadczenie PIT-12), a pracodawca miał obowiązek do końca lutego przygotować i złożyć w urzędzie skarbowym roczne rozliczenie PIT za pracownika (deklaracja PIT-40).

2018 rok jest pierwszym, w którym pracownik nie będzie już mógł zwrócić się do pracodawcy o taką pomoc.
Podatnik ma do wyboru dwie opcje przy rozliczaniu PIT za 2017 rok: może samodzielnie rozliczyć PIT albo skorzystać z rozliczenia przygotowanego przez urząd skarbowy – musi wówczas wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, a po otrzymaniu wstępnie wypełnionej deklaracji, zaakceptować ją.

Pracodawca, który w 2018 r. otrzyma od pracownika wniosek o rozliczenie podatku, powinien poinformować go, że nie sporządzi za niego rocznego rozliczenia PIT (ale nie musi tego robić, wystarczy, że wyśle pracownikowi jego PIT-11).
Jeżeli natomiast pracodawca przez pomyłkę uwzględni wniosek pracownika i wystawi mu PIT-40, to rozliczenie takie nie będzie miało mocy obowiązującej. Pracownik i tak będzie musiał sam złożyć PIT.

Pracodawcy muszą pamiętać o tej zmianie, bo wysłanie PIT-40 do urzędu skarbowego, zamiast PIT-11, spowoduje odpowiedzialność karną skarbową zatrudniającego za niezrealizowanie funkcji płatnika. Pracodawca, który przez pomyłkę przygotuje dla pracownika PIT-40, powinien sam naprawić swój błąd i wystawić pracownikowi również PIT-11 oraz wysłać go do urzędu skarbowego.

Świadczenia z ZFŚS: Od nowego roku będzie można więcej otrzymać od pracodawcy bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego

W 2018 r. wolna od podatku dochodowego będzie wartość otrzymanych przez pracownika
– w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
– rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych,
– sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
– łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 tys. zł (w 2017 r. – 380 zł).

PIT: Dofinansowanie do wypoczynku

Podwyższeniu ulegnie również limit dofinansowania przez pracodawcę wypoczynku. Od nowego roku zwolnione z PIT będą dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
– z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
– z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tys. zł (w 2017 r. – 760 zł).

Zmiana limitu wartości świadczeń jest skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.).

PIT: Od 2018 roku 3 tys. zł bez podatku będzie mógł podarować były pracodawca swoim emerytom i rencistom

Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Od stycznia 2018 r. wartość świadczeń niepodlegających PIT nie będzie mogła być wyższa niż 3 tys. zł. Zasadę tę wprowadza art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
Jeśli wartość świadczenia będzie wyższa, podobnie jak obecnie, od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek zryczałtowany według stawki 10 proc.

Zmiana limitu wartości świadczeń jest skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.).

PIT / CIT: Od stycznia 2018 r. nie będzie trzeba wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, jeśli ich wartość będzie niższa niż 1 tys. zł.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą mogli nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1 tys. zł. Jeżeli natomiast podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekroczy wartość 1 tys. zł, wpłacie będzie podlegała różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Co ważne, brak obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT mniejszych niż 1 tys. zł, ma być rozwiązaniem dobrowolnym. Oczywiście kwota zaliczki zostanie ostatecznie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Omawiana zmiana jest skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.).

Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych

Świadczenie pracy w innym państwie powoduje konieczność stosowania poza przepisami polskimi także przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów unijnych oraz przepisów wewnętrznych danego kraju. Niezbędna jest odpowiednia identyfikacja miejsca, w którym wykonywana jest praca, gdzie są osiągane największe obroty, pełnione funkcje administracyjne itd. Istotne są też okresy pracy w innym państwie i długość przerw między nimi. Niewłaściwa interpretacja przepisów przez pracodawcę może skutkować zaległościami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi w Polsce, a także w kraju, w którym praca jest wykonywana.

Zmiany w VAT już obowiązują

Od 1 lipca 2015 r. po raz kolejny zmieniły się przepisy w zakresie VAT. Wprowadzane zmiany mają na celu ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności wyłudzenia i przypadki unikania opodatkowania.

Konsekwencją wprowadzanych zmian jest objęcie nowych towarów, takich jak niektóre postaci złota, telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier, procedurą odwrotnego obciążenia. Dobrą wiadomością dla podatników jest natomiast z pewnością ograniczenie obowiązku rozliczania transakcji na zasadzie odwrotnego obciążenia do niektórych towarów powyżej kwoty 20.000 zł netto, co spowodowało, że tym mechanizmem zostały objęte wyłącznie większe wartościowo transakcje.

Kolejną dobrą wiadomością dla podatników jest również zmiana od 1 lipca 2015 r. zasad odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodów wykorzystywanych w trybie mieszanym, czyli na potrzeby prowadzonej działalności i do celów prywatnych. Podatnicy użytkujący takie pojazdy mogą po 1 lipca 2015 r. odliczać 50% podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa.

Oprócz tych dwóch najważniejszych zmian warto zwrócić również uwagę na zmianę przepisów w zakresie tzw. ulgi za złe długi, kaucji gwarancyjnej oraz nowych kategorii towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej i obowiązku miesięcznego rozliczania podatku.

Weszły w życie zmiany w uldze na złe długi

Z ulgi na złe długi skorzysta także wierzyciel, którego z dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym, lub wynikające ze stosunku pracy, a dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Instytucja ulgi na złe długi umożliwia wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Wierzyciel ma prawo do takiej korekty w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni. Korekta jest możliwa w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności wierzytelności, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Dłużnik ma natomiast obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeżeli nie ureguluje należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta ta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze

Nowelizacja ustawy o VAT z 9 kwietnia 2015 r. wprowadziła regulację, zgodnie z którą, od 1 lipca 2015 r., dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury (mimo nieuregulowania w stosownym czasie należności wynikającej z tej faktury), jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Rozliczanie VAT przy sprzedaży sprzętu elektronicznego – zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca br. dostawca sprzętu elektronicznego stał się uprawniony do weryfikacji statusu nabywcy w ogólnodostępnej bazie podatników VAT czynnych on-line, która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2015 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) dostawa pewnych towarów z kategorii elektroniki, tj. telefonów komórkowych (w tym smartfonów), komputerów przenośnych oraz konsoli do gier wideo zostanie objęta tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.

Dostawcy, by móc rozliczyć daną transakcję na zasadach mechanizmu odwróconego obciążenia, powinni podjąć wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od takich dostaw, w tym uzyskania przekonania, że dokonują ich na rzecz podatnika VAT czynnego – wyjaśnił minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32879.

W tym celu dostawcy obowiązani są do zachowania należytej staranności przy weryfikacji statusu podatkowego swojego kontrahenta.

Zmiany w prawie podatkowym od 1 kwietnia 2014 r.

 

Od 1 kwietnia szerszy katalog pojazdów specjalnych

Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, które rozszerzają katalog pojazdów specjalnych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zmieniają się zasady odliczania VAT od samochodów firmowych

1 kwietnia 2014 r. weszły w życie zmiany w zasadach odliczeń i rozliczania VAT od firmowych samochodów osobowych. Od aut wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. podatku. Od samochodów używanych wyłącznie w działalności gospodarczej przedsiębiorca odliczy cały naliczony VAT.

Zgodnie z nowelizację przepisów o VAT, co do zasady, podatnikom będzie przysługiwało

Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. aut z kratką.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. przestaje obowiązywać system, zgodnie z którym przedsiębiorca odliczy 60% VAT od zakupu samochodu osobowego. Istniały będą dwa progi – 50% i 100%.

Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych

1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmieniły się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut.

Nowe przestępstwo skarbowe

Złożenie nieprawdziwej lub niezłożenie informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, to nowy typ czynu zabronionego, wprowadzony z dniem 1 kwietnia 2014 r. do Kodeksu karnego skarbowego.

 

_____________________________________________________________________________________

Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi opodatkowany przychód członka zarządu.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ

Rzeczoznawca nie korzysta ze zwolnienia z VAT

Wystawiając dla firm ubezpieczeniowych faktury związane z likwidacją szkód, należy zastosować podstawową 23-proc. stawkę podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2012 r., nr IPPP1/443-552/12-2/EK)

Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych

Jeśli firma płaci w wyższej kwocie należny VAT wcześniej, niż wynika to z ustawowych obowiązków, to urząd skarbowy nie może cały czas naliczać odsetek od istniejącej zaległości podatkowej.
(wyrok NSA z 4 września 2012 r. I FSK 713/12)

Można zająć wierzytelności z należności, które powstaną

Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, lecz powstaną po jego dokonaniu, co wskazuje jednoznacznie, iż wierzytelności nie muszą istnieć w chwili zajęcia.
(wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., II FSK 139/11)

Ważne jest posiadanie a nie wykorzystywanie

Obiekt niewykorzystywany faktycznie w danym momencie do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się już za związany z działalnością, bowiem definicja ustawowa nie nawiązuje do przesłanki wykorzystywania nieruchomości na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

(Wyrok  WSA w Szczecinie z 25 lipca 2012 r., I SA/Sz 32/12)

Potwierdzenie odbioru faktury nie zawsze jest potrzebne do obniżenia VAT

Spółka może obniżyć kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych zmniejszających ten podatek.

Zarówno w przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących, wystawca faktury nie przesyła jej do innego podmiotu. Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Powyższe nie oznacza jednak, iż faktury wewnętrzne nie zostają wprowadzone do obrotu prawnego. Wprost przeciwnie, jeżeli były one ujmowane w rozliczeniach za właściwe miesiące, to należy uznać, że weszły do obrotu prawnego. Wystawca wewnętrznej faktury korygującej może więc na jej podstawie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego. obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiono faktury korygujące do faktur wewnętrznych.

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2012 r., IBPP1/443-372/12/AW)

Zasady weryfikowania numeru VAT-UE

Do zastosowania zerowej stawki VAT wystarczająca jest informacja o aktywności numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych danego kontrahenta uzyskana z systemu VIES.

Zdaniem organów podatkowych, podatnik nie jest zobligowany w świetle obowiązujących przepisów, posiadać potwierdzenia w postaci wydruku z systemu VIES, iż nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Jednak nie zwalnia to podatnika z obowiązku sprawdzenia tej informacji na dzień dokonywania dostawy, a w przypadku, gdy przed dostarczeniem towaru nabywcy otrzymano należność za ten towar i wystawiono fakturę VAT – na dzień wystawienia faktury.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r., IPTPP2/443-401/12-2/JN

Stypendia ze środków UE są zwolnione z PIT

Stypendia wypłacane w ramach programów stypendialnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 sierpnia oddalił skargę kasacyjną fiskusa w przedmiocie opodatkowania PIT kwot stypendiów wypłacanych z programów objętych Zintegrowanym Programem Operacyjnego Rozwoju.

warunki: środki finansowe pochodzą od wskazanych w przepisach podmiotów zagranicznych oraz podatnik realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wyrok NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., II FSK 80/11

Do 31 sierpnia rolnicy mogę składać wnioski o zwrot akcyzy

Do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część środków wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta w wyznaczonym terminie.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w ramach obowiązującego limitu. W 2012 r. limit wynosi 81,70 x ilość ha użytków rolnych.

Zgłoszenie wniosku o upadłość, a nie tylko jego złożenie zwalnia od odpowiedzialności

Przesłanki zwalniającej z solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki nie stanowią wielokrotnie składane wnioski o upadłość spółki. Wniosek, który został zwrócony nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 26 czerwca 2012 r. Sąd potwierdził stanowisko organu podatkowego wskazując, że były prezes, jako członek zarządu, zgodnie z profesjonalnym charakterem pełnionej funkcji winien niezwłocznie zapoznać się z dokumentacją spółki i jej stanem finansowym. Ma dwa tygodnie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia zaistnienia ku temu podstaw. W przypadku przekroczenia tego terminu musi się liczyć z reżimem odpowiedzialności solidarnej za jej długi. A przesłanki zwalniającej z odpowiedzialności nie stanowią wielokrotnie składane wnioski o upadłość spółki. Wniosek, który został zwrócony nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych.

(Wyrok WSA w Poznaniu z 26 czerwca, 2012 r., I SA/Po 891/11)

Premia jest rabatem w VAT

Wypłata kontrahentowi bonusu czy premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania
(uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. – FPS 2/12)

Podatek płaci się od wartości nominalnej

Przychód do opodatkowania akcji powstaje w spółce kapitałowej zarówno przy objęciu nowo utworzonych udziałów, jak i udziałów już istniejących. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2012 r. (II FSK 2155/10) wydał ważne orzeczenie dla podatników, którzy są udziałowcami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych.
(wyrok NSA z 25 maja 2012 r. – II FSK 2155/10)

Operat szacunkowy jest podstawą wymiaru należności

Organy podatkowe mogą wznowić postępowanie w zakresie określenia wysokości podatku od nieruchomości, jeśli uzyskają nowe dane o budynku.
(wyrok NSA z 29 marca 2012 r. – II FSK 1861/10)

Spółka przejmująca może odliczyć podatek od towarów i usług po korekcie faktury

W procesie konsolidacji spółek, podmiot przejmujący może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT i faktur korygujących otrzymanych po dniu połączenia spółek, a wystawionych na spółki przejmowane. To prawo istnieje tylko, gdy wystawca skoryguje fakturę albo nabywca wystawi notę korygującą. W takim przypadku odliczenie z faktur wystawionych na spółkę już nieistniejącą nie może zostać dokonane przez spółkę przejmującą automatycznie bez dokonania korekty.
(wyrok NSA z 21 marca 2012 r. – I FSK 806/11)

WAŻNE TERMINY

10 kwietnia 2012 r.– deklaracja INTRASTAT;podatek w formie karty podatkowej;CIT 7; ryczałt od osób prawnych

Od 31 marca zmiany w Ordynacji podatkowej

Wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które wprowadzają nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków od nich pobieranych. Nowe przepisy zakładają zaokrąglanie podstaw opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), oraz kwot podatku pobieranych od tych przychodów do pełnych groszy w górę. Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Można wiele razy pytać o to samo

Podatnik, który dostał niekorzystną dla siebie interpretację podatkową, ma prawo ponownie złożyć wniosek, nawet jeśli pytanie dotyczy tej samej sprawy.
(wyrok NSA – II FSK 1250/10)

Dotacja przeznaczona na prowadzenie szkoły jest zwolniona z podatku

Dotacja otrzymana z urzędu gminy na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej stanowi przychód z pozarolniczej działalności, ale w całości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, bez względu na fakt, czy kwota otrzymanej dotacji zostanie w całości wykorzystana w miesiącu jej przekazania.
(interpretacja indywidualna DIS w Łodzi z 18 stycznia 2012 r. – IPTPB1/415-239/11-4/KSU)

Odliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją spółki

Przedsiębiorcy nie mogą zostać pozbawieni prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przed zawiązaniem i rejestracją spółki, na potrzeby i cele jej działalności- orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10.

Ważne terminy

7 marca 2012 r. – CIT, karta podatkowa, ryczałt od osób prawnych

Niższy limit zwrotu VAT na materiały budowlane

W II kwartale 2012 r. limit zwrotu VAT na materiały budowlane będzie niższy niż w I kwartale, co związane jest z obniżeniem ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego według której przelicza się limit. Limity zwrotu VAT dla wniosków, które będą składane od dnia 1 kwietnia br. będą niższe niż obowiązujące.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2011 r. wyniosła 3.829 zł. W związku z czym limity obliczone na podstawie nowego wskaźnika wynoszą odpowiednio 32.954 oraz 14.123 zł.

Dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi dotyczy także powiązań rodzinnych

Obowiązek dokumentowania transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd wyraził pogląd, że przepis art. 9a ust. 1w/w ustawy ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5.

Źródło: wyrok NSA z 10 stycznia 2012 r., II FSK 1319/10.

Ważne terminy

29 lutego 2012 r. – PIT-11, PIT-8C, PIT-8S, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40, PIT-40A/11A

29 lutego 2012 r. – wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu ( VAT-11)

Opodatkowanie węgla i koksu od 2 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy tzw. pośredniczące podmioty węglowe  pod warunkiem  pisemne powiadomienia naczelnika właściwego urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy oraz  dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Natomiast prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu nie jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia od akcyzy. Tylko dla niektórych podmiotów zużywających wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej  prowadzenie ewidencji jest warunkiem zwolnienia.

Źródło: www.mf.gov.pl

Kratka to za mało, aby odliczyć VAT

Samochód ciężarowy musi mieć dodatkowe badanie stacji kontroli pojazdów. Wtedy można odliczać VAT od paliwa.

Podatnik ma prawo zaliczyć nadpłatę w podatku VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu I FSK 577/11 uznał, że podatnik ma prawo zaliczyć nadpłatę w podatku VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. W praktyce, oznacza to, że nadpłatę podatku (nie tylko w VAT) można zaliczyć na poczet zobowiązań podatkowych z każdego innego podatku, niezależnie od właściwości organu podatkowego.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. zmiany dotyczą zastawu podatkowego, kary porządkowej, ujawniania informacji dotyczących strony postępowania podatkowego oraz wydawania interpretacji ogólnych., sporządzania informacji o wysokości dochodów przekazanych na rzecz podatników przez podmioty prowadzące rachunki zbiorcze.

Nowy wykaz organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 wraz z numerami rachunków bankowych. Wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa.

Potwierdzenia wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar, a nie Minister Finansów

Od dnia 14 lutego 2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. nr   , poz. 163.).  Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń że kasy rejestrujące spełniają funkcje oraz wymagane kryteria i warunki techniczne. Dokument ten jest jednym w warunków  niezbędny, aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia i zwrotu kwot.

Opodatkowanie nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie zawsze wyższą stawką

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 10.01.2012 r. sygnatura akt I SA/Gd 932/11 stwierdził, że aby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy. Należy ustalić m.innymi czy podatnik amortyzuje nieruchomość, czy obciąża koszty uzyskania przychodów wydatkami związanymi z nieruchomością itp.

Komornik sądowy w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości pobierze VAT

W przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości komornik jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Kwestii sposobu zweryfikowania, czy sprzedaż nieruchomości powoduje powstanie obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji, zawiera  interpretacja indywidualne DIS w Bydgoszczy  nr ITPP2/443-1604b/11/RS.

Oddanie gospodarstwa w dzierżawę nie zwalnia od podatku

Wydzierżawienie odziedziczonych gruntów rolnych przed upływem 5 lat od jego nabycia spowoduj obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Takie stanowisko zajął Dyrektor IS w Łodzi z dn.30 stycznia 2012 r. IPTPB2/436-68/11-2/KR.

Ważne terminy

20 lutego 2012 r.
– wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu,
– wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy,
– wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19 proc. stawką podatku,
– wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4-5 ustawy o podatku od osób fizycznych,
– wpłata podatku dochodowego od podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy oraz z emerytur i rent z zagranicy, z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. literackiej, artystycznej,
– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

27 luty 2012 r. ( dni 25 i 26 wolne od pracy)
– deklaracja i rozliczenie podatku Vat i akcyzy,
– termin dokonania przez płatnika rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 37 ustawy o PIT i przekazania rozliczenia rocznego przez płatnika podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego – PIT-40,
– termin przekazania informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (art. 39 ust.1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o PIT) – PIT-11,
– termin przekazania informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o PIT) – PIT-8C,

29 luty 2012 r.
– termin przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego – PIT-40A/11A.

Wybór zaliczek uproszczonych także do 20 lutego 2012 r.

Przedsiębiorców uprawnionych do opłacania zaliczek uproszczonych ustawodawca wskazał w art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spełniający podane tam kryteria opłacają zaliczki na podatek w stałej kwocie bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. O podjętej decyzji w kwestii opłacania w 2012 r. zaliczek w uproszczonej formie podatnik ma obowiązek zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Ustawodawca nie przewidział sformalizowanych druków dla zawiadomień, podatnicy ich treść muszą zredagować sami.

Wybór zaliczek kwartalnych do 20 lutego 2012 r.

Zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), metoda kwartalna wpłacania zaliczek może dotyczyć osób będących małymi podatnikami oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Prawo to przysługuje zarówno podatnikom opłacającym podatek według skali podatkowej, jak i opodatkowanym podatkiem liniowym.

Nowe warunki zwolnienia z VAT dla organizacji pożytku publicznego

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , które weszło w życie z dniem 8 lutego 2012 r., wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny. Dostawa tych towarów przez organizacje pożytku publicznego nie musi odbywać się w ramach działalności pożytku publicznego. Środki pieniężne uzyskane z takich dostaw mają zostać przeznaczone w całości na cele określone w wydanym pozwoleniu na zbiórkę uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Zwolnienie nie może także spowodować naruszenia warunków konkurencji.