Można zająć wierzytelności z należności, które powstaną

Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, lecz powstaną po jego dokonaniu, co wskazuje jednoznacznie, iż wierzytelności nie muszą istnieć w chwili zajęcia.
(wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., II FSK 139/11)