PIT: Od 2018 roku 3 tys. zł bez podatku będzie mógł podarować były pracodawca swoim emerytom i rencistom

Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Od stycznia 2018 r. wartość świadczeń niepodlegających PIT nie będzie mogła być wyższa niż 3 tys. zł. Zasadę tę wprowadza art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
Jeśli wartość świadczenia będzie wyższa, podobnie jak obecnie, od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek zryczałtowany według stawki 10 proc.

Zmiana limitu wartości świadczeń jest skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.).