Ważne jest posiadanie a nie wykorzystywanie

Obiekt niewykorzystywany faktycznie w danym momencie do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się już za związany z działalnością, bowiem definicja ustawowa nie nawiązuje do przesłanki wykorzystywania nieruchomości na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

(Wyrok  WSA w Szczecinie z 25 lipca 2012 r., I SA/Sz 32/12)