Wybór zaliczek kwartalnych do 20 lutego 2012 r.

Zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), metoda kwartalna wpłacania zaliczek może dotyczyć osób będących małymi podatnikami oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Prawo to przysługuje zarówno podatnikom opłacającym podatek według skali podatkowej, jak i opodatkowanym podatkiem liniowym.