Zgłoszenie wniosku o upadłość, a nie tylko jego złożenie zwalnia od odpowiedzialności

Przesłanki zwalniającej z solidarnej odpowiedzialności byłego prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki nie stanowią wielokrotnie składane wnioski o upadłość spółki. Wniosek, który został zwrócony nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 26 czerwca 2012 r. Sąd potwierdził stanowisko organu podatkowego wskazując, że były prezes, jako członek zarządu, zgodnie z profesjonalnym charakterem pełnionej funkcji winien niezwłocznie zapoznać się z dokumentacją spółki i jej stanem finansowym. Ma dwa tygodnie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia zaistnienia ku temu podstaw. W przypadku przekroczenia tego terminu musi się liczyć z reżimem odpowiedzialności solidarnej za jej długi. A przesłanki zwalniającej z odpowiedzialności nie stanowią wielokrotnie składane wnioski o upadłość spółki. Wniosek, który został zwrócony nie wywołuje bowiem żadnych skutków prawnych.

(Wyrok WSA w Poznaniu z 26 czerwca, 2012 r., I SA/Po 891/11)