Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie musi odprowadzać miesięcznych zaliczek

Przychód spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 16 stycznia br., sygn. II FPS 1/11.

NSA, że przychód spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy, wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. W uchwale podkreślono, że o podziale zysku za rok obrotowy w części przypadającej na akcjonariusza decyduje walne zgromadzenie. W sytuacji gdy akcjonariusz nie nabędzie prawa do zysku, nie powstanie przychód i pobieranie miesięcznych zaliczek byłoby bezzasadne.