Cennik i formy współpracy w zakresie usług doradztwa podatkowego

Wszystkie ceny świadczonych przez nas usług są ustalane indywidualnie w ramach negocjacji.

Kalkulacja kosztów świadczonego przez Kancelarię doradztwa uzależniona jest od złożoności problematyki, której doradztwo dotyczy oraz od czasu niezbędnego na wykonanie zleconych prac.
Kancelaria stosuje następujące formy współpracy:

 • Stałe doradztwo
 • Umowy dotyczące indywidualnych zleceń

Stałe doradztwo

Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej. Polega ona na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów i obejmuje:

 • bieżącą weryfikację umów cywilnoprawnych /bez limitu/ pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych;
 • bieżące udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące stosowania prawa podatkowego /bez limitu/, w formie konsultacji telefonicznych i mailowych w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta;
 • wizytę w siedzibie Klienta w określonym wymiarze godzinowym;
 • reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi (przygotowywanie wniosków, osobiste wizyty w siedzibach organów, itd.);
 • uczestnictwo w spotkaniach; ustalenia dokonane w trakcie spotkań mogą być – na życzenie klienta – potwierdzone pisemnymi opiniami;
 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta.

Stała obsługa doradcza pozwala na stosunkowo dobre zapoznanie się z sytuacją ekonomiczno-podatkową każdego z naszych klientów, co z kolei wpływa pozytywnie na trafność i efektywność proponowanych rozwiązań.

Wynagrodzenie za taką formę współpracy ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu określonego w formie umowy pakietowej.

Umowy dotyczące indywidualnych zleceń

Kolejną formą współpracy, jaką oferujemy naszym klientom jest stała współpraca w formie indywidulanych zleceń.
Rozpoczęcie współpracy w takiej formie może nastąpić w następujący sposób:

 • Umowy dotyczące indywidualnych zleceń z wynagrodzeniem ryczałtowym
  Umowy tego typu zawierane są z Klientami w zakresie:

  • sporządzanie wniosków do organów podatkowych o dokonanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego /bez limitu/,
  • sporządzania dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • sporządzania projektów umów cywilnoprawnych,
  • sporządzania opinii podatkowych,
  • asysty przy kontrolach podatkowych i skarbowych,
  • innych form doradztwa, przy których Klient opowiada się za wynagrodzeniem ryczałtowym.
 • Umowy z wynagrodzeniem typu premia za sukces
  Umowy tego typu zawierane są zazwyczaj w przypadku obsługi toczących się postępowań podatkowych, a wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od wyniku postępowania.
 • Umowy z wynagrodzeniem godzinowym
  Umowy takie zawierane są we wszystkich przypadkach, w których wykonywane prace nie są objęte umową pakietową, umową z wynagrodzeniem ryczałtowym ani umową z wynagrodzeniem typu premia za sukces.