Nowe przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT – ustawa o STIR

13.01.2018 r. wchodzi w życie tzw. ustawa o STIR. Nowe regulacje umożliwią organom skarbowym analizowanie wszystkich transakcji bankowych podatników na bieżąco (codziennie). Jeżeli informacje te uzasadnią przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, wówczas obok innych konsekwencji może on zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. Kiedy może to nastąpić, jak się przed tym ustrzec oraz jak przywrócić podatnika do rejestru – na te pytania odpowiada poniższy komentarz praktyczny.

Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwana również ustawą o STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej), która wejdzie w życie 13.01.2018 r., wprowadza nowe przepisy do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – oraz do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Przepisy te ustanowią nowy system elektronicznego monitorowania wszystkich transakcji bankowych w kraju przez organy skarbowe. Jeżeli organy skarbowe w trakcie takiego monitoringu spostrzegą, że dany przedsiębiorca może mieć związek z oszustwem podatkowym, mogą wyciągnąć wobec niego dolegliwe konsekwencje. W takiej sytuacji niezarejestrowanemu przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji. Jeżeli dany przedsiębiorca zaś jest już zarejestrowany, naczelnik może wykreślić taki podmiot z rejestru podatników VAT.

W tej sytuacji bardzo ważne jest:
– jak ustrzec się przed wykreśleniem z rejestru podatników VAT;
– skąd wiadomo, że doszło do wykreślenia, a jeżeli już nastąpiło, co zrobić?;
– jakie jeszcze środki przysługują podatnikowi?