Od 31 marca zmiany w Ordynacji podatkowej

Wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które wprowadzają nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków od nich pobieranych. Nowe przepisy zakładają zaokrąglanie podstaw opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), oraz kwot podatku pobieranych od tych przychodów do pełnych groszy w górę. Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.