PIT / CIT: Od stycznia 2018 r. nie będzie trzeba wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, jeśli ich wartość będzie niższa niż 1 tys. zł.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą mogli nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1 tys. zł. Jeżeli natomiast podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekroczy wartość 1 tys. zł, wpłacie będzie podlegała różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Co ważne, brak obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT mniejszych niż 1 tys. zł, ma być rozwiązaniem dobrowolnym. Oczywiście kwota zaliczki zostanie ostatecznie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Omawiana zmiana jest skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175 ze zm.).