Opodatkowanie obrotu wyrobami węglowymi od 2 stycznia 2012 r. podlega akcyzie.

Od dnia 2 stycznia 2012 r. obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie, aczkolwiek zdecydowana większość tego obrotu korzysta ze zwolnienia przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626).Ze zwolnienia mogą korzystając zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do celów zwolnionych od akcyzy, jak i pośrednicy w obrocie tymi wyrobami, tzw. pośredniczące podmioty węglowe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy).Warunkiem korzystania ze zwolnienia od akcyzy przez pośredniczące podmioty węglowe jest jedynie powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności w tym charakterze oraz wystawienie tzw. dokumentu dostawy i dołączenie go do przemieszczanych wyrobów węglowych.
Dokument dostawy jest dokumentem, który warunkuje skorzystanie ze zwolnienia akcyzowego.