Wadliwy rachunek nie eliminuje możliwości zaliczenia wydatku do kosztów

Za koszt uzyskania przychodu można uznać również wydatek, który został udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem księgowym, jeżeli w toku postępowania podatkowego podatnik wykaże, że operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystąpiła oraz, że poniósł jej koszt.

Źródło: Interpretacja Dyr. IS w W-wie z 10.01.2012 r., IPPB1/415-963/11-2/EC.